Havenreglement 2020

Havenreglement 2020 - Havenbeheer Oldambt

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR
LIG- EN/OF BERGPLAATSEN
voor vaartuigen en aanverwante artikelen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter
beschikking stellen van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of
deel van een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking
tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel
van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en
te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief
de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede
een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. Lig- en/of bergplaats: een door de ondernemer aan de consument of de
passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten
behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.
e. Passant: een derde die met de ondernemer een huurovereenkomst
met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in
rekening wordt gebracht.
f. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich
verbindt om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of
bergplaats in gebruik te geven.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan
wel bij een contractant van de ondernemer op bezoek is.
i.
j. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.
k. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
l. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april.
m. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en
gebouwen.
n. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.

ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur
en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante
artikelen.
2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte
die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan
door de ondernemer aan de desbetreffende consument wordt verhuurd.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door
de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt
de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM
1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen van:
- ten hoogste 50 procent van de huursom bij een boeking binnen
3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode;
- ten hoogste 25 procent van de huursom bij een boeking langer dan
3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode.
2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij
tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water
behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te
komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van
de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen
huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar
een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering
nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan
beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in
gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer
bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten
te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in
rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en
ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde
bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 6 - ANNULERING
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang
van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de
overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode.
In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen
huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee
weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de
overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de
huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom
verschuldigd.
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van half jaar
en wel van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot 1 april van het daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
2. De huurovereenkomst die ALLEEN voor een zomer of
winterseizoen geldt, deze wordt niet automatisch verlengd. Bij gebruik van alleen een zomerligplaats dient u aan te geven het jaar daarop weer gebruik te willen maken van dezelfde ligplaats.

3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe
huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het
recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog
de huurovereenkomst op te zeggen.
Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de consument betreffen.

ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP
1. De ondernemer is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt, indien sprake is van een
geschil als bedoeld in artikel 15, de consument dit geschil aanhangig
heeft gemaakt bij de in dat artikel genoemde Geschillencommissie en
voorts de consument aan de ondernemer heeft bevestigd dat hij het
verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
3. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde
bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor
bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,--
heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van
verkoop en levering mits:
- de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling
heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van
dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft
voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en
- de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes
maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft
aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te
voldoen en betaling wederom uitblijft.
4. Het recht van verkoop vervalt indien de consument zich tot de in artikel 15 genoemde Geschillencommissie heeft gewend en het door hem
verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.
5. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan de consument te voldoen.
6. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het
vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan
doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
CONSUMENT
1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft
de huurovereenkomst van of namens de ondernemer nakomen.
2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks
onderhoud betreffen alleen met toestemming van de ondernemer door
de consument worden verricht. De ondernemer moet, na kennisgeving,
toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover
het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor
alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de
ondernemer.
4. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
5. Het is de consument verboden het in de haven afgemeerde vaartuig
of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.
Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe
strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of
op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.
6. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. De ondernemer heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
7. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen
cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
ONDERNEMER
1. De ondernemer is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede
gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de ondernemer gerechtigd om op kosten van de
consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen
mag de ondernemer dit doen zonder waarschuwing; in alle andere
gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn
waarschuwing gehoor heeft gegeven.
3. De ondernemer is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren,
mits de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten
wordt gestoord.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
1. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De
consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het
door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen
cascoschade komt voor risico van de consument.


ARTIKEL 12 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame
tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft
kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan
worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina

 • Jachthaven Winschoten - Havenbeheer Oldambt

  Jachthaven Winschoten

  De jachthaven in Winschoten is een ideale haven voor passanten die willen shoppen in de gezellige binnenstad van Winschoten. Naast de vele winkels kunt u ook heerlijk internationaal eten in één van de vele restaurants.

  Lees verder »
 • Camperplaatsen Winschoten (Groningen) - Havenbeheer Oldambt

  Camperplaatsen

  De jachthaven in Winschoten beschikt over verharde camperplaatsen op loopafstand van het gezellige centrum van Winschoten. De camperplaatsen beschikken over alle faciliteiten zoals water, stroom en sanitair.

  Lees verder »
 • Jachthaven Scheemda - Havenbeheer Oldambt

  Jachthaven Scheemda

  De jachthaven in Scheemda is een goed te bereiken haven midden in het centrum, vlakbij het Winschoterdiep. Op loopafstand vindt u diverse winkels en natuurlijk horecagelegenheden zoals een Chinees restaurant.

  Lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.